cs | en

Sledujte nás: 

Dlouhodobý majetek

 • operativní evidence majetku všech typů (majetek odpisovaný dle zákona o dani z příjmu, majetek odpisovaný na základě vlastní směrnice, drobný neodpisovaný majetek vedený jen evidenčně)
 • nezávislé daňové a účetní odpisování  respektující rozdílnost ocenění majetku pro daňové a účetní odpisování
 • možnost volby všech způsobů odpisování dle platné legislativy
 • zohlednění změn vstupní ceny, technického zhodnocení, přerušení odpisování, apod.
 • možnost zadávání informací o změnách majetku (změny vstupních cen, technická zhodnocení, úbytky, opravy) i zpětně v průběhu celého kalendářního roku 
 • možnost vedení vybraných technických a popisných údajů  k odpisovanému majetku
 • automatizované vedení karet odpisovaného majetku po celou dobu jeho existence s možností doplnění historie
 • měsíční zpracování kompletní vazby na účetnictví včetně zaúčtování na účty pořízení a majetkové účty
 • možnost účtování o drobném neodpisovém majetku vedeném jen evidenčně na podrozvahových účtech
 • předkontace zaúčtování pomocí tzv. „účetních relací“; vzorová sada účetních relací je součástí dodávky programového vybavení
 • možnost „optimalizace“ ekonomického výsledku firmy pomocí odpisů při roční závěrce
 • uživatelsky modifikovatelné inventurní soupisy
 • možnost provádění inventur dlouhodobého majetku s využitím mobilních zařízení pro snímání čárových kódů 
 • zpracování odpisových plánů
 • tisk evidenčních štítků včetně čárových kódů 
 • automatizované vytvoření standardních měsíčních výstupů a jejich uložení do archivu sestav