Řízení a plánování výroby


Modul Řízení a plánování výroby (RPV) slouží k zpracování výrobních zakázek. Modul svou koncepcí zpracování výrobní zakázky umožňuje kombinovat různé typy výroby od zakázkové (kusové) až po sériovou. Výrobní zakázky vytvářejí požadavky na polotovary a materiály. Požadavky na polotovary generují výrobní podzakázky a požadavky na materiály se pak automaticky promítají do modulu Nákup. Modul RPV lze navázat na pokročilé systémy řízení výroby (APS).

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY:
  • kompletní zpracování výrobních zakázek včetně tisku výrobních dokladů s čárovými kódy
  • automatické přebírání požadavků z prodejních zakázek
  • zpětná hlášení z výroby i s pomocí čárových kódů, kontrolní operace, podpora IS0 9000
  • sledování nedokončené výroby (rozpracovanost), členění nákladů na materiálové, mzdové, strojní, kooperační, atd.
  • předkalkulace, okamžitý výpočet výsledné kalkulace
  • porovnání výsledné kalkulace s předkalkulací
  • agenda neshodné výroby - evidence, sledování příčin výskytu neshodných výrobků, náklady na nejakostní výrobu
  • statistické vyhodnocení zakázek a následná zpětná vazba na zpřesnění technických norem
  • vazba na lasery a další inteligentní zařízení na dělení materiálu
Designed by Freepik

V přehledu vytížení pracovišť je pro každé pracoviště zobrazena kapacita a seznam zakázek, které tuto kapacitu naplňují. Podkladem pro dílenské plánování na úrovni mistra je zásobník práce, tj. seznam operací (se stanovenými priorita­mi), na kterých může být zahájena práce. Při sofistikované rozsáhlé výrobě je možno systém navázat na APS systém (např. PLANTUNE či i2 Factory Planner).

Img Discussing project

Pro výrobní zakázky lze stanovit zpětné a dopředné termínování do omezených i neomezených kapacit. Lze provádět termínový test. Výrobní zakázku je možné testovat s ohledem na zatížení pracovišť a lze též provádět „what-if" simulaci pro různé způsoby plánování a různé termíny tak, aby nedošlo k přetížení kapacit. Navíc je prováděn propočet spotřeby materiálů a test disponibilní zásoby skladu ke stanovenému termínu spotřeby.

Operativní evidence výroby, založená na systému zpětných hlášení v reálném čase, zabezpečuje přehled o časovém postupu práce na zakázce, o nákladech v kalkulačním členění, výskytu neshodných výrob­ků, vytížení jednotlivých pracovišť apod. Současně vytváří podklady pro mzdovou agendu.