STROJBAN

Logistika s přehledem

Systém STROJBAN je nově koncipovaná logistika přepravních palet (kontejnerů) ve výrobním procesu od vstupu, až po výstup. V kterémkoliv okamžiku poskytuje informaci o průběhu výrobní objednávky a o umístění palet s polotovary v každé fázi výroby.

Jedná se o samostatnou nadstavbou ERP systému s vlastní databází, která slouží pro záznam a řízení materiálových toků, odpisů práce a kontrolních činností v procesu výroby výkovků.

Hlavní výhody systému STROJBAN

  • Rychlejší a přesnější průběh výroby - sledování toku materiálů, polotovarů a výrobků mezi pracovišti a skladovými umístěními.
  • Větší přehlednost - v kterémkoliv okamžiku výroby systém poskytuje uživatelům informaci o průběhu odpisů prací a nutných kontrol na výrobní objednávce.
  • Méně papírové dokumentace - velkým přínosem zaznamenávání výrobních, logistických a kontrolních činností je úbytek papírové dokumentace, která se pohybuje ve výrobě společně s materiály, polotovary a výrobky.
  • Propojení na mzdový systém - přesné podklady o odpisech výroby, odstávek či přestávek poskytují dostatek informací pro snazší, přesnější a rychlejší výpočty mezd.

Propojení s ERP systémem

Systém STROJBAN je založen na komunikaci s ERP systémem. Veškerá data (údaje o výrobních objednávkách, technologické postupy, kontrolní plány, nástroje, stavy skladů apod.) jsou uložena v databázi výchozího ERP systému a systém STROJBAN je podle potřeby používá. Naopak jeho prostřednictvím je prováděn sběr dat v rámci odpisů práce, logistiky a jakosti, která se pak do databáze ERP zapisují. Systémy jsou tedy plně integrovány díky provázání jejich databází.

Implementace systému STROJBAN ve společnosti Strojmetal

Ve společnosti Strojmetal Aluminium Forging je systém STROJBAN úspěšně provázán s ERP systémem IFS Applications. Provázání je řešeno přes přímé propojení databází těchto systémů (v obou případech jde o databáze Oracle). V současnosti je tento systém v ostrém provozu implementován na sedmi automatizovaných robotických pracovištích pro kování, dvou automatizovaných linkách pro tepelné zpracování výkovků a na pracovištích ručních pil v kovárně. Do budoucna se připravuje rozšíření systému STROJBAN i na zbývající pracoviště a také pro operace prováděné v rámci obrobny, případně nástrojárny.

Podklady pro mzdy

Systém STROJBAN zaznamenává a poskytuje informace, které jsou zapotřebí pro výpočty mezd, primárnímu ERP systému. Jedná se o časy přihlášení k terminálu a konkrétní operaci, o počtu odepsaných kusů a to shodných i neshodných. Do systému je možné zaznamenat i časy nevýrobní, tedy odstávky a poruchy.

Vývoj systému

Systém STROJBAN je vyvíjen od roku 2014. Vývoj je prováděn po jednotlivých pracovištích tak, jak následují ve výrobě po sobě s ohledem na jejich důležitost (úzká místa).

Podpůrné součásti systému STROJBAN

  • Strojban Master - funkcionalita, která řeší reporting stavu výroby pro mistry. Ti mohou zároveň provádět v této úloze některé základní úkony, které s ohledem na oprávnění nemůže provádět koncový uživatel, ale zároveň není nutné, aby tyto úkony prováděl systémový administrátor, protože se jedná o řešení každodenní rutiny ve výrobě.  Může se jednat například o přihlášení či odhlášení osádky k terminálu (pracovišti), nebo zadání pokynu k převozu palety.
  • Strojban Admin - úloha připravená pro systémového administrátora. Ten může touto úlohou nejen parametrizovat a nastavovat systém jako takový, ale i provádět pokročilé zásahy, sledování historie odpisů práce, sledování a dohledávání pohybu palet atd.
  • Strojban Transporter - úloha pro mobilní terminály, která slouží manipulantům na VZV a mistrům pro evidenci přesunů palet mezi jednotlivými pracovišti a skladovými umístěními. V této úloze se manipulantům na VZV automaticky tvoří fronta práce, kterou průběžně odbavují.
Ukázka odpisové obrazovky systému STROJBAN

Stažení letáku STROJBAN